Hinnoittelunäytteiden määrä kasvaa vuoden 2023 alusta

Vuodenvaihteesta lähtien hinnoittelulaskennassa ovat mukana kaikki analysoitujen näytteiden tulokset aiemman neljän näytteen sijaan.

Valiolaisilla tiloilla otetaan maidonkeräilyn yhteydessä maitoauton näytteenottolaitteella 30 ml:n näyte. Näytteistä analysoidaan Seinäjoen aluelaboratoriossa bakteerit, solut ja koostumus sekä jäätymispiste, FFA ja urea. Lisäksi lasketaan rasva-valkuais-suhde.

Tällä hetkellä kuukauden aikana otetuista näytteistä neljä analysoidaan hinnoittelunäytteinä, loput noin 11 näytettä ovat lisänäytteitä. Lisäksi tiloilta otetaan ylimääräisestä hausta Y-näyte.

Vuoden 2023 alusta lähtien hinnoittelulaskennassa ovat mukana pääsääntöisesti kaikkien analysoitujen näytteiden tulokset (= nykyiset H- ja L-näytteet). Y-näytteet, jotka otetaan ylimääräisellä hakukerralla, eivät ole mukana hinnoittelussa.

Hinnoittelunäytteiden määrän lisääminen vaikuttaa tulosten edustavuuteen:

”Kun hinnoittelussa ovat mukana kaikki edustavat näytteet, yksittäisen poikkeavan solu- tai bakteerituloksen merkitys laatuluokan laskennassa on pienempi. Kaikkien analyysien huomiointi laskennassa kuvaa paremmin koko kuukauden maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksia”, kuvailee kehitysvastaava Minna-Kaisa Maunumaa Valio Laboratorio -palveluista.

Maidon koostumushinnoittelun rasva- ja valkuaiskeskiarvot lasketaan kyseisen kuukauden tulosten aritmeettisina kaskiarvoina: luvut lasketaan yhteen ja summa jaetaan tulosten lukumäärällä. Laskennassa on nyt yleensä 4 tulosta/kk ja tammikuusta 2023 lähtien 14–15 tulosta/kk.

Laatuhinnoittelun solu- ja bakteerikeskiarvot lasketaan geometrisina keskiarvoina: luvut kerrotaan keskenään ja tulosta otetaan n:s juuri (n = lukujen määrä). Geometrinen keskiarvo on sama tai pienempi kuin aritmeettinen keskiarvo, ja yksittäiset korkeat luvut eli tulokset vaikuttavat keskiarvoon vähemmän kuin aritmeettisessa keskiarvossa.

Jos analyysi joltakin hakukerralta puuttuu, on näyte saatettu käyttää esimerkiksi antibioottijäämätestaukseen.

Keskiarvojen laskennassa on mukana soluissa kolmen (ko.+ 2 edellistä kk) ja bakteereissa kahden (ko. ja edellinen kk) kuukauden tulokset.

Laskennassa on nyt yleensä 4 solu- ja bakteeritulosta/kk eli yhteensä 12 solu- ja 8 bakteeritulosta. Tammikuusta 2023 lähtien solujen keskiarvolaskennassa on mukana n. 14–15 tulosta/kk eli yhteensä n. 45 tulosta ja bakteerilaskennassa n. 14–15 tulosta/kk eli yhteensä noin 30 tulosta.

Vaikka joka tilalta otetaan näyte joka hakukerta, analyysituloksia saattaa puuttua. Näyte on saatettu silloin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Tyypillinen käyttö on antibioottijäämien testaus kaikista reitin tilanäytteistä todetun kuormapoikkeaman vuoksi, lisäksi tehdään muun muassa VHBI-analyysejä.

Analyysituloksia voi puuttua myös näytteen epäedustavuuden vuoksi. Syinä voivat olla esimerkiksi poikkeama näytteenotossa tai näytteiden lämpeneminen. Näytteenottopoikkeamasta tulee tieto maitoauton kuljettajalta, joka merkitsee ruksin epäedustavan näytepikarin kanteen, jolloin näytettä ei analysoida. Lämpötilapoikkeamat havaitaan automaattisesti, sillä näytejääkaappien lämpötiloja seurataan koko ajan antureilla. Lämpötilatiedot siirtyvät näytetietojen mukana laboratorion tietojärjestelmään. Jos näyte on ollut liian lämpimässä, siitä ei tule bakteerituloksia.

Edellisten lisäksi laboratorion tietojärjestelmä hälyttää, jos reitin bakteerituloksissa on poikkeavan suuri määrä korkeita tuloksia. Tilannearvion jälkeen tulokset joko hyväksytään tai hylätään, jolloin ne eivät siirry eteenpäin.

Hanna Laitinen
Kehityspäällikkö
Valio Laatu -palvelut

Laboratoriossa
Stafylokokit aiheuttavat edelleen eniten utaretulehduksia
Laboratoriossa
Maidon hinnoittelu perustuu analyysitulosten keskiarvoihin
Laboratoriossa
Utaretulehdusbakteereiden antibioottiherkkyyttä tutkitaan vuonna 2022