Streptococcus uberis – uutta tietoa

Streptococcus uberis on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä utaretulehduksen aiheuttajista. Valion utaretulehdustutkimuksissa vuonna 2022 Str. uberiksen aiheuttamien utaretulehduksien osuus oli noin 13 prosenttia. Str. uberiksen eri alalajit voivat elää ympäristössä ja tarttua lehmästä toiseen.

Oireet ja hoito

Str. uberis-utaretulehduksen oireet voivat vaihdella piilevästä voimakkaaseen kliiniseen utaretulehdukseen.

Ummessaolokauden ensimmäiset ja viimeiset viikot ovat riskiaikoja Str. uberis-tartunnalle, sillä vedinkanavat ovat tällöin auki ja niitä suojaava keratiinitulppa puutteellinen. Myös yleisen vastustuskyvyn heikentyminen lisää tartunnan riskiä poikimisen lähestyessä. Poikivat hiehot ja lehmät on hyvä pitää erillään ennen poikimista.

Tuubilääkityksenä eli intramammaarihoitona annettu penisilliini tehoaa yleensä hyvin Str. uberikseen, mutta jotkut alalajit paranevat huonosti. Mitä aikaisemmin tulehdus hoidetaan, sitä paremmin antibioottihoito siihen tehoaa. Hoitokäytänteistä päätetään oman eläinlääkärin kanssa.

Esiintyminen

Str. uberis-bakteerit leviävät utaretulehduseritteistä ja ulosteista makuualustoille ja lantaan, joista ne siirtyvät avointen vedinkanavien kautta tai lypsyn yhteydessä utareeseen. Onkin hyvä kiinnittää huomiota lypsyaseman, odotustilojen sekä robottien lähiympäristöjen puhtauteen. Niillä alueilla on paljon eläinliikennettä, joka lisää lannan ja maahan vuotaneen maidon määrää. Lehmien liikkuessa roiskeet voivat lentää utareeseen ja lypsytapahtuman yhteydessä bakteeri voi päästä vedinkanavasta sisään.

Onkin hyvä kiinnittää huomiota lypsyaseman, odotustilojen sekä robottien lähiympäristöjen puhtauteen.

Str. uberis voi pesiytyä myös laitumien ja ulkotarhojen makuupaikkoihin. Säilörehun tai muiden rehujen tähteet ja kestopehkupoikimakarsinoiden olki, ovat hyvä kasvualusta bakteereille. Lämpimät ja kosteat kelit lisäävät bakteerien kasvua. Str. uberis-taudinpurkauksen tyypillisin alkamisajankohta on huhti–toukokuu tai heinä– elokuu.

Ennaltaehkäisy

Puhtaat, kuivat ja mukavat makuualustat ovat tärkeä osa Str. uberiksen ennaltaehkäisyä. Makuuparsien ja poikimakarsinoiden huolellinen siivoaminen ja kuivittaminen on tärkeää, jotta bakteereille ei synny otollista kasvualustaa. Navetassa on myös syytä kiinnittää huomiota käytävien puhtauteen, jotta lanta ei roiskuisi ja sitä kulkeutuisi mahdollisimman vähän sorkkien mukana parsiin. Kulkureiteille lammikoituva vesi lisää roiskeiden määrää ja bakteerien kasvua navettaympäristössä.

Mikäli uberikset aiheuttavat paljon tulehduksia tilalla, kannattaa laitumien paljon käytetyt makuualueet peittää puhtaalla hiekalla ennen hellejaksoja. Jaloittelutarhoihin kannattaakin tehdä puhdas hiekkapeti makuualustaksi ja rakentaa varjo/sadekatos makuualueen päälle. Rehujätteet, joiden päällä lehmät makaavat, tulee siivota pois laitumilta tai jaloittelutarhoista.

Jaloittelutarhoihin kannattaakin tehdä puhdas hiekkapeti makuualustaksi ja rakentaa varjo/sadekatos makuualueen päälle.

Viileä navetta ja hyvä ilmanvaihto ovat tärkeitä utaretulehdusten torjumisessa, sillä bakteerit vaativat kasvaakseen kosteutta ja lämpöä. Ilmanvaihtoa voi parantaa erilaisilla tuulettimilla, sekä avaamalla verhoseiniä ja ikkunoita.

Lypsyhygienian tehostaminen voi hidastaa Str. uberiksen leviämistä karjassa. Puhdas ja oikein toimiva lypsylaitteisto on tässä avainasemassa. On erityisen tärkeää, että asema- ja parsilypsyssä lypsyjärjestyksessä viimeisenä ovat ne lehmät, jotka sairastavat utaretulehdusta. Esisuihkeet tulisi ottaa omaan mukiin, sillä esisuihkeiden lypsäminen lattialle lisää bakteerien kasvua lypsyaseman lattiassa, mikä on utaretulehdusriski.

Tartuntapaineen hillitsemisen ohella on tärkeää huolehtia lehmien yleisestä ja vedinten paikallisesta vastustuskyvystä. Vastustuskykyä edistävät oikeanlainen ruokinta, hyvinvointia tukeva ympäristö sekä vedinten hyvä kunto. Sopiva ja peittävä vedinkastoaine ehkäisee utaretulehduksia.

Piirros: Ossi Hiekkala

Katso lisää artikkeleita

Utaretulehdusmikrobit
Koagulaasi-negatiiviset stafylokokit (KNS) – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Hiiva utaretulehduksen aiheuttajana – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Trueperella pyogenes – uutta tietoa