Nuoret tilan töissä

Maatilan töissä tulee ottaa huomioon erityisesti nuorten työntekijöiden ja perheenjäsenten turvallisuus ja terveys.

Laki nuorista työntekijöistä koskee 14−17-vuotiaita. Lain on tarkoitus suojata nuorta liialliselta, kehitystä haittaavalta työrasitukselta. Lakia sovelletaan pääsääntöisesti työsuhteessa tehtävään työhön, mutta siitä saa hyviä suuntaviivoja myös kotitilalla perheenjäsenenä työskenteleville.

Alle 14-vuotiaille maatila ei ole työpaikka. Lapset voi ottaa mukaan maatilan keveisiin ja vaarattomiin töihin samoin kuin heitä tutustutetaan esimerkiksi kotitaloustöihin. Kaikissa tehtävissä tulee ottaa huomioon lapsen kehitysvaihe.

Aikuinen on aina vastuussa alaikäisistä lapsista ja nuorista. Ohjaus, valvonta, turvallinen ympäristö ja oma esimerkki ovat avainasemassa.

Opastusta työhön

Työnantajan tai vanhemman tulee huolehtia erityisen hyvin työnopastuksesta ja työn valvomisesta. Ennen työhön ryhtymistä on varmistettava, että nuori on perehtynyt työhön ja sen vaaroihin. Nuoren työntekijän on työskenneltävä kokeneen, ammattitaitoisen henkilön ohjauksessa ja valvonnassa, eikä häntä saa unohtaa työn edetessä. Työ ei saa haitata nuoren henkistä tai ruumiillista kehitystä ja vaativuuden pitää olla oikeassa suhteessa nuoren voimiin ja ikään.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida työn riskit ja henkilönsuojainten tarpeellisuus. Jos suojaimia tarvitaan, työnantajan pitää hankkia ne ja valvoa käyttöä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa ohjeita ja käyttää työn-antajan antamia suojaimia.

Sopivat ja kielletyt työt

Maatilalla on paljon nuorille sopivia töitä, kuten vaarattomien kotieläinten ruokinta- ja hoitotyöt, poiminta-, istutus-, kitkemis- ja aputyöt, puhtaanapito- ja siivoustyöt, tavaroiden vastaanottaminen ja kevyet varasto-työt, lajittelu- ja käsittelytyöt, varastoissa laskenta- ja merkitsemistyöt sekä muut vastaavanlaiset kevyet tehtävät.

Alle 18-vuotiailta kiellettyjä töitä ovat esimerkiksi voimansiirtoa vaativan traktoriyhdistelmän käsittely ja yksin työskentely silloin, kun tapaturmavaara on ilmeinen sekä myrkyllisten ja vaarallisten aineiden käsittely. Myöskään siiloihin tai säiliöihin nuorta ei saa päästää.

Vaaralliset työt

Vaarallisiksi luokiteltavia töitä ei saa teettää alle 16-vuotiailla lainkaan. 16 vuotta täyttäneillä vaarallisia töitä saa teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. Jos 16−17-vuotiaat tekevät vaarallisia töitä, on työnantajan ilmoitettava tästä aluehallintovirastoon. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos työ sisältyy ammatilliseen koulutukseen.

Vaarallisiksi maatalouden töiksi luetaan erilaisilla koneilla ja työ-välineillä työskentely. Tällaisia ovat esimerkiksi työskentely traktorilla, joka on varustettu vinssillä, kuormausnosturilla tai etu- tai takakuormaimella. Leikkuupuimurin käyttö on vaarallinen työ. Vaativissa olosuhteissa moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla, mönkijällä ja moottorikelkalla tai pienkuormaajalla työskentely ovat vaarallisia töitä. Moottorisaha, sirkkeli, pyörösaha, kulmahiomakone, metallisorvi, kaasuhitsauslaite ja paineilmanaulain ovat vaarallisia työvälineitä.

Kemiallisia vaaroja on muun muassa kasvinsuojeluaineissa. Melu ja voimakkaasti tärisevät työkoneet, kuten myös terveydelle vaarallinen kylmyys ja kuumuus ovat vaarallisten töiden luettelossa. Vaaralliseksi työksi lasketaan raskaiden taakkojen nostaminen ja yksipuolisesti kuormittava työ, kuten myös vaarallisten tai arvaamattomien eläinten parissa työskentely. Rakennusten purkutyöt ja työt, joissa on erityinen putoamisvaara ovat niin ikään vaarallisia töitä.

Mönkijällä ajaminen tiellä ja liikenteessä edellyttää ajoneuvoluokan mukaista ajokorttia ja sitä kautta vähintään 15 tai 17 vuoden ikää. Maastomönkijän ajamiseen tarvitaan vähintään 15 vuoden ikä, vaikka ajokortti ei ole pakollinen. Mönkijällä ajaessa on käytettävä kypärää.

Työajan pituus

Nuorten työntekijöiden työajan pituudesta, enimmäistyöajoista, sijoittelusta ja lepoajoista on laissa säännökset. 14-vuotiaan työaika on enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa teettää. Iltatyöt ovat rajoitettuja ja yötyöt kiellettyjä. Keskeytymättömän lepoajan tulee olla 14 tuntia vuorokaudessa. 15 vuotta täyttäneiden työaika saa olla sama kuin täysi-ikäisenkin, myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Yötyötä ei kuitenkaan saa tehdä alle 18-vuotias.

Oppivelvollisen maksimityöaika kouluaikana vapaapäivänä on 7 tuntia ja koulupäivänä 2 tuntia. Viikoittainen työaika on enintään 12 tuntia.

Jos nuori on yli kolmen kuukauden työsuhteessa, on hänen käytävä työnantajan kustantamassa terveystarkastuksessa.

Tietoa nuorten työturvallisuudesta ja vakuuttamisesta saa tietokortista Nuoret - Turvallisuutta maa-tilalla työskenteleville nuorille. Tilaa maksuton julkaisu mela.fi/tietokortit.

Nolla tapaturmaa maataloudessa -teemavuosi 2020

Vuosi 2020 on työturvallisuuden teema-vuosi. Tarjoamme monipuolisia palveluita nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi. Tartu tilaisuuteen ja osallistu teemavuoden tilaisuuksiin ja kilpailuihin − Tehdään yhdessä Suomen maataloudesta maailman turvallisin työ!

Kampanja näkyy ja kuuluu kampanjan sivuilla mela.fi/nollatapaturmaa ja Melan somekanavissa.

Lisätietoa nuorten työsuojelusta ja artikkelin lähteinä käytetyn lainsäädännön löydät www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija