SimValiokarja muuttaa eläinterveyden vaikutukset euroiksi

SimValiokarja-laskuri on maitotilayrittäjien ja heidän yhteistyökumppaneidensa käytössä Valmassa Valio Terveys palveluissa.

Valman SimValiokarja-laskurin avulla maitotilayrittäjä voi tarkastella karjan terveyden ja uudistuspolitiikan vaikutuksia tilan talouteen, katetuottoon ja maitokiloa kohden syntyvän metaanin määrään. Laskuri mallintaa, miten paljon tietty muutos karjan terveydessä vaikuttaa katetuottoon lehmää kohden vuodessa ja paljonko muutos tuo säästöä tai lisäkulua koko karjassa vuoden aikana. Laskurin raportista käyttäjä näkee esimerkiksi sen, miten paljon maitotuotos lisääntyy, kun utaretulehdukset vähenevät, ja mikä muutoksen rahallinen arvo on euroina.

”SimValiokarja yhdistää kolme tärkeää asiaa: eläinten hyvinvoinnin, tuotannon ympäristövaikutukset ja tilan talouden. Tällä hetkellä noin 47 prosenttia maidon hiilijalanjäljestä syntyy metaanista, ja siksi myös kasvihuonekaasujen vähentäminen on tärkeää. Hyvä uutinen on se, että vaikutukset ovat samaan suuntaan − hyvinvoinnin, terveyden ja tuottavuuden edistäminen tuo tilalle enemmän euroja ja vähentää samalla metaanin tuotantoa”, Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokari valottaa.

”Laskurin hienous on siinä, että se huomioi kokonaisuuden eikä vain yhtä asiaa kerrallaan. Sairauksien väliset yhteydet ovat monimutkaisia, ja sen vuoksi kokonaisuutta olisi vaikeaa hahmottaa ilman tällaista laskuria. Usein eläinten sairastavuuden taloudellista merkitystä aliarvioidaan, jos laskentaa yksinkertaistetaan liikaa tai huomioidaan vain eläinlääkärikulut.”

SimValiokarja-laskuri on räätälöity valiolaisten maitotilayrittäjien ja yhteistyötahojen käyttöön SimHerd-laskurista, joka on kehitetty pitkän tieteellisen tutkimustyön tuloksena Tanskassa. SimValiokarja syntyi tanskalaisen SimHerd A/S:n ja Valio Terveys -palveluiden yhteistyönä. Laskurin käyttöönotto on osa Valio CARBO -hankekokonaisuutta ja lehmien elinikäistuottavuuden parantamiseen tähtäävää Climate Wise Cow - eli Voimalehmä-hanketta.

”Valion maitotilayrittäjien käyttöön haluttiin luoda kevyempi versio SimHerd-laskurista. Kevytversio tehtiin toistamalla runsas määrä SimHerd-laskentoja erilaisilla varianteilla, tuotostasoilla ja maidon hinnoilla. SimValiokarja-laskuri on helppokäyttöisempi kuin isoveljensä SimHerd, ja sen pohjatiedoiksi tarvitaan vähemmän dataa”, SimHerd A/S:n konsultti ja partneri Jehan Ettema kuvailee.

SimValiokarja-laskuri antaa kuitenkin aivan riittävän suuruusluokan, mitä muutokset tarkoittaisivat tuottavuuden ja talouden näkökulmasta tilalle, ja laskelmien tulokset ovat yksiselitteisiä. SimValiokarja-laskurissa on kuitenkin joitakin rajoitteita verrattuna SimHerdiin, jotka käyttäjienkin on hyvä tiedostaa. Esimerkiksi ääripäiden arvoissa kevytversio ei ole niin luotettava kuin raskaampi SimHerd-laskurimalli.

”Eri tiloilla esimerkiksi utaretulehdusten tai sorkkaterveyden ongelmien vaikutukset ovat hieman erilaiset, joten vaikutukset ovat aina jollain tasolla arvioita”, Jehan Ettema sanoo.

Tanskassa SimHerd-laskuria käyttävät maan neuvontaorganisaatio, jalostusasiantuntijat ja eläinterveydenhuollosta vastaavat tahot.

Jehan Ettema kertoo, että heillä SimHerd-laskurin tarvitsema data (maitotuotokset, utaretulehdusten yleisyys, maidon ja lihan hinta sekä rehujen hinnat) saadaan suoraan tietokannoista.

SimHerd-laskurin on kehittänyt ja lanseerannut tanskalainen Aarhusin yliopisto vuonna 2012. Laskurin taustalla toimivaa monimutkaista tieteellistä mallia kehitetään jatkuvasti.

Jehan Ettema opastaa SimHerdin käyttöä sekä osallistuu tutkimustyöhön ja käyttöönottaa erilaisia uusia laskuriin liittyviä sovelluksia. SimHerd-laskuriin liittyen on tehty noin 30 tieteellistä artikkelia, ja uusien muuttujien lisääminen laskuriin tarkoittaa uuden tieteellisen julkaisun syntymistä.

SimValiokarja-laskurissa Tänään-sarakkeeseen syötetään tilan tiedot: maidon hinta, karjakoko, keskituotos, lehmäkuolleisuus, poistoprosentti ja poikimaväli. Lisäksi laskuriin syötetään prosenttilukuina esimerkiksi utaretulehduksien, poikimahalvausten, ketoosin ja ontumisten osuudet karjassa sekä vasikkakuolleisuus, vasikoiden päiväkasvut, hiehojen poikimaikä ja liharotusiemennysten osuus. Laskuri opastaa syöttämään luvut oikeassa muodossa.

SimValiokarja-laskuriin syötettävät tiedot löytyvät Tuotosseurannan kausi- ja vuosiraporteista sekä Nasevan Eläinvirrat-raportilta. Mitä tarkemmat arviot laskuriin syöttää, sitä paremman arvion saa muutoksen vaikutuksesta tilan talouteen. Jos tiedossa ei ole tarkkoja lähtölukuja, ne voi laskea ja arvioida itse tai käyttää laskurin tarjoamaa keskiarvolukua.

Lähtötiedoista laskuri laskee tilan perustilanteen, jonka muutoksen vaikutuksia voidaan mallintaa vaihtamalla haluttuja tietoja. Voidaan esimerkiksi arvioida, miten utaretulehdusten esiintyvyyden lasku 25 prosentista 12 prosenttiin karjassa vaikuttaa tilan talouteen ja syntyvän metaanin määrään. Muutoksia voi tehdä yhden tai useamman kerrallaan ja ne kirjataan laskurin Tavoite-sarakkeeseen. Tämän jälkeen laskuri laskee ja mallintaa muutoksen vaikutuksen muutamassa sekunnissa.

Talousvaikutusten lisäksi Sim-Valiokarja-laskurilla voi optimoida tilan jalostusstrategiaa simuloimalla liharoturisteytysten vaikutuksia tilan talouteen eli kuinka paljon liharotusiemennyksiä voisi käyttää.

”Laskuria kehitetään edelleen muun muassa huomioimaan laskennassa nykyistä paremmin sopimustuotannon ja tukialueen. Sitä voidaan jo nyt hyödyntää karjan uudistuksen suunnittelussa ja tulevaisuudessa yhä vahvemmin myös maidontuotannon tulosten optimoinnissa”, Kristiina Sarjokari lupaa.

Laskurin mallintamat muutokset näkyvät raportissa värikoodattuna, eli kannattavuuteen ja metaanin tuotantoon positiivisesti vaikuttavat muutokset vihreällä värillä ja negatiivisesti vaikuttavat punaisella.

Kun halutaan palata alun perin syötettyihin lukuihin eli lähtötilanteeseen, klikataan laskurin alareunan pallukkaa Alusta luvut.

Kun laskija on päässyt sellaiseen malliin ja lukuihin, jotka hän haluaa tallentaa, se onnistuu Tulosta-painikkeesta, josta avautuu pdf-tiedosto, jonka voi tallentaa, tulostaa tai lähettää eteenpäin. Laskuria voivat käyttää Valmassa maitotilayrittäjien lisäksi heidän Valmaan luvittamansa yhteistyökumppanit.

Mitä SimValio-karjalaskurilla voi puntaroida?

  • Mitkä ovat karjan terveyteen liittyvät taloudellisesti kannattavimmat kehityskohteet
  • Tulisiko tilan hiehoprosessia parantaa
  • Kannattaisiko liharotusiemennysten osuutta lisätä
  • Kuinka karjan terveyteen liittyvät muutokset vaikuttaisivat lehmien kestävyyteen ja maitolitraa kohti syntyvän metaanin määrään
  • Millä erilaisilla toimenpiteillä tilalle saataisiin lisää katetuottoa

SimValiokarjan webinaaritallenteen löydät

Valman videokirjastosta.

Katso SimHerdin esittelyvideo