Tehdään lumo näkyväksi

Hankkeisiin osallistumalla voimme kertoa kuluttajille siitä hienosta työstä, jota maitotiloilla tehdään luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Ilmoittaudu nopeasti mukaan vaikka kaikkiin!

Monimuotoisuuskartoitus selvittää maitotilan luontoarvot

Valion ja Maa- ja kotitalousnaisten yhteisessä hankkeessa selvitetään maitotilojen lajien runsautta ja arvokkaita luontokohteita sekä löydetään keinoja monimuotoisuuden lisäämiseen.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee myös Suomessa, mutta maitotiloilla on mahdollisuuksia hidastaa lajien ja niiden elinympäristöjen katoamista.

Tavoitteenamme Valiolla on, että tulevaisuudessa hiilineutraalia valiomaitoa tuotetaan yhä monimuotoisemmassa maatalousympäristössä. Tämäkin projekti on osa Valion Carbo-hankekokonaisuutta ja sopii kaikenkokoisille sekä -tyyppisille tiloille.

Maitotilan monimuotoisuuskartoituksen maastokäynnillä Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija ja maitotilayrittäjä kartoittavat yhdessä tilan arvokkaita luontokohteita, indikaattorilajeja sekä vieraslajeja hyödyntäen olemassa olevaa kartta-aineistoa ja viljelykirjanpitoa.

Samalla pohditaan, miten maitotila voi lisätä luonnon monimuotoisuutta kyseiselle tilalle sopivilla toimenpiteillä. Yrittäjä saa kartoituskäynnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset suullisesti ja kirjallisesti.

Palvelu on Valioryhmän maitotilayrittäjälle maksutonta ja kartoituskäynti on sovittavissa yrittäjän aikataulujen mukaan.

Edelliskesän monimuotoisuuskartoitukset saivat erinomaista palautetta maitotilayrittäjiltä. Palvelun avulla yrittäjät löysivät uusia näkökulmia tilan kehittämiseen. Kesällä 2020 kartoitusta tarjotaan 30 uudelle maitotilalle ja nämä kartoitukset ovat nyt täynnä. Kiitos aktiivisesta ilmoittautumisesta!

Laiduntajat edistävät luonnon monimuotoisuutta -artikkelissa

kerrotaan, kuinka Aution maitotila selvitti ammattilaisen avulla tilan biodiversiteettiarvon ja kehittämistoimenpiteet.

Lisätiedot:

kehityspäällikkö Heidi Huttunen, Valio Alkutuotanto, heidi.huttunen@valio.fi, p. 050 398 7416 tai kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Ry, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Maatalousympäristön lajiseuranta – löytämisen iloa!

Harrastatko itse tai harrastaako joku perheenjäsenistäsi eläin- tai kasvilajien bongausta? Huolestuttaako luonnon monimuotoisuuden heikentyminen?

Etsimme valiolaisia omistajayrittäjiä perheineen mukaan pieneen ja ketterään luonnon monimuotoisuutta tukevaan projektiin, joka on osa Valion Carbo-hankekokonaisuutta.

Tavoitteenamme on seurata yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen ja Suomen Lajitietokeskuksen kanssa eräiden kasvi-, lintu- ja hyönteislajien esiintymistä maitotiloillamme.

Lajit on valittu siten, että ne ovat tyypillisiä, helposti tunnistettavia maatalousympäristöjen lajeja, joiden esiintymisestä haluaisimme saada Luomuksen kanssa lisää tietoa.

Mukana ovat esimerkiksi kottarainen, mesimarja ja neitoperhonen.

Käytännössä osallistuminen tarkoittaa, että lajeja havainnoidaan touko-elokuussa kerran kuukaudessa tilan mailla ja havainnot kirjataan Suomen Lajitietokeskuksen Vihko-tietokantaan valiolaisten omalle lomakkeelle. Muitakin lajihavaintoja voi halutessaan tallentaa. Lajihavaintoja on helppo tehdä esim. kasvustojen tarkkailun lomassa.

Havainnointiin ovat tervetulleita muutkin kuin tilalla asuvat tai työskentelevät henkilöt, kunhan vaan lajit havainnoidaan Valioryhmän maitotilalla, luonnollisesti omistajan luvalla. Järjestämme keväällä koulutusta, jossa havainnoitavat lajit esitellään ja käytännön asiat käydään läpi. Kannattaa siis ilmoittautua nopeasti mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

kehityspäällikkö Heidi Huttunen, Valio Alkutuotanto, heidi.huttunen@valio.fi, p. 050 398 7416

Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi

Löytyykö tilaltasi vanhoja laitumia tai niittyjä? Perinnebiotooppien inventointi kerää tiedot yhteen vuosina 2019−21.

Perinnebiotoopit, eli niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet, ovat perinteisen karjatalouden muovaamia lajirikkaita elinympäristöjä.

Perinnebiotoopeilta on kerätty karjan talvirehua, ja niitä on käytetty laitumina. Maatalouden tehostuttua perinnebiotoopit ovat nykyään riippuvaisia perinteistä käyttöä muistuttavasta aktiivisesta hoidosta.

Hoito on ensisijaisesti laidunnusta ja niittoa sekä puuston ja pensaiden raivausta. Perinnebiotooppien hoitoa rahoitetaan pääasiallisesti maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kautta. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden hoitoon voi hakea korotettua ympäristökorvausta.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 30 000 hehtaaria hoidettuja perinnebiotooppeja. Tavoitteeksi on asetettu 60 000 hehtaaria, jotta perinnebiotoopit ja niiden lajisto voisivat säilyä.

Viime vuonna alkoi koko Suomessa perinnebiotooppien päivitysinventointi. Tietojen päivittäminen on tarpeen, jotta hoito- ja kunnostustoimenpiteet voidaan kohdistaa mahdollisimman hyvin. Uuden tiedon myötä tavoitteena on lisätä hoidettua pinta-alaa 15 000 hehtaaria muutaman vuoden aikana.

Inventointiin toivotaan mukaan mahdollisimman paljon niittyjä, jotta arvokkaat ja kunnostuskelpoiset kohteet löydettäisiin ja saataisiin hoidon piiriin. Jo aikaisemmin arvotettujen kohteiden lisäksi kiinnostavia ja mahdollisesti arvokkaita voivat olla esimerkiksi pitkään laidunnuksessa olleet alueet.

Vaikka hoito olisi päättynyt, alueilla voi olla perinnebiotooppiarvoja jäljellä tai ne voivat olla palautettavissa kunnostuksella ja sen jälkeen uudelleen aloitettavalla hoidolla. Myös hyvin pienet kohteet voivat olla arvokkaita.

Lisäksi arvokkaiden kohteiden lähellä olevat avoimet ja puoliavoimet alueet voivat olla merkittäviä, etenkin jos niitä on joskus laidunnettu tai niitetty. Tällaisia alueita kunnostamalla ja hoitamalla voi olla mahdollista laajentaa olemassa olevia arvokkaita kohteita.

Jos omalla tilallasi on laidunnettuja niittyjä tai muita mahdollisesti arvokkaita perinnebiotooppikohteita, voit olla yhteydessä oman alueesi ELY-keskukseen tai inventointien koordinaattoriin Sonja Forssiin. Tällöin kohde voidaan arvioida ja tarvittaessa ottaa mukaan inventointiin.

Inventoinnit toteutetaan ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa, ja niitä ohjataan ja koordinoidaan ympäristöministeriössä sekä Suomen ympäristökeskuksessa.

Lue lisää hankkeesta

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Lisätiedot:

Sonja Forss,

sonja.forss@ymparisto.fi

p. 0295 251 120